Błędy lekarskie

Historia błędów lekarskich jest tak stara, jak historia medycyny.  Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi!

 

Osobie, która na skutek nieprawidłowego, czy niestarannego leczenia lub niedbałej pielęgnacji przez  personel medyczny doznała uszczerbku na zdrowiu lub poniosła szkody materialne przysługują roszczenia o naprawienie poniesionej szkody. Z tego tytułu poszkodowany może liczyć na:

- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ( uszczerbek na zdrowiu, ból cierpienie, stres)

- odszkodowanie ( z tytułu poniesionych wydatków, utraconych zarobków itp. )

- rentę wyrównawczą ( z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych możliwości zarobkowych czy widoków na powodzenie w przyszłości).

Pamiętaj! Każdy lekarz oraz każdy zakład opieki zdrowotnej posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i w przypadku ujawnienia błędu lekarskiego to od firmy ubezpieczeniowej będziemy dochodzić należnych Ci świadczeń, więc kondycja finansowa placówki medycznej jak i samego lekarza nie ma w takim przypadku znaczenia.

Występując o należne Ci świadczenia nie pogarszamy więc sytuacji materialnej bezpośrednio odpowiedzialnego za szkodę i wbrew twierdzeniom wielu przedstawicieli służby zdrowia uzyskiwanie odszkodowań za błędy lekarskie nie ma negatywnego wpływu na poziom obsługi innych pacjentów. Wręcz przeciwnie – doświadczenie uczy, że szpitale, którym udowodniono błędy (i z tego tytułu poszkodowani otrzymali należne im świadczenia) znacząco poprawiają jakość świadczonych usług, gdyż najczęściej ich personel przywiązuje większą wagę do działania z należytą starannością. Paradoksalnie więc, stanowcze egzekwowanie należnych pacjentom praw wychodzi szpitalom na dobre

Wypełnij formularz przez internet: formularz